تمامی کاربران غیر رسمی که نمی توانند اشتراک 1 ساله تهیه کنند شما می توانید اشتراک 1 فایل یا چند فایل تهیه کنید که از سربرگ خرید اشتراک مدنظر انتخاب و پرداخت کنید که بعداز 1-5 دقیقه اشتراک 1 یا چند فایل فعال سازی می شود و احتیاجی به ارسال پیغام نیست
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
8.0 ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
9.0 ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
COMBINATION ۱۳۹۸/۰۷/۲۸