نام اشتراک مدت زمان به روز هزینه به ریال پرونده در روز پرونده در ماه پرونده در سال حجم بارگیری
اشتراک -1 365 2,550,000 25 900 10000 275.14GB
2 1 30,000 1 1 1 5.06GB
اشتراک مخصوص سامسونگ 6 50,000 6 6 6 9.25GB