تاریخ ارسالحجمتوضیحات
COMBINATION_FAC_FA80_J600FXXU3ARH5.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۰۶:۱۱:۴۷ ق٫ظ 623.18MB
COMBINATION_FAC_FA80_J600GDXU3ARH5.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۰۴:۴۱:۰۸ ق٫ظ 669.81MB
COMBINATION_OXA_FA60_A320FLXXU2ARA1_OXAFAC_CL11575786_QB16363219_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۰۳:۵۹:۰۷ ق٫ظ 421.97MB
AP_J600LKLU2ARK1_CL14753953_QB20591957_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۵۲:۱۷ ق٫ظ 2.41GB
CSC_OMC_OWO_J600GTOWO3BSCA_CL15711080_QB22919965_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۳۹:۴۶ ق٫ظ 38.94MB
CP_J600GTVJU3BSCA_CP12297306_CL15742919_QB22924094_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۳۹:۳۸ ق٫ظ 18.29MB
BL_J600GTVJU3BSCA_CL15711080_QB22919965_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۳۹:۳۵ ق٫ظ 1.04MB
AP_J600GTVJU3BSCA_CL15711080_QB22919965_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۳۶:۰۵ ق٫ظ 2.24GB
CSC_OMC_OWT_J600GTOWT3ASA1_CL15326213_QB21825479_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۲۶:۳۴ ق٫ظ 35.85MB
CP_J600GTVJU3ASA1_CP11543917_CL14745794_QB21729774_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۲۶:۲۰ ق٫ظ 18.15MB
BL_J600GTVJU3ASA1_CL14745794_QB21729774_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۲۶:۱۷ ق٫ظ 1.03MB
AP_J600GTVJU3ASA1_CL14745794_QB21729774_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۲۶:۱۴ ق٫ظ 2.13GB
CSC_OMC_ODI_J600GFODI1ASA1_CL14610700_QB21560358_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۱۷:۳۲ ق٫ظ 120.85MB
CP_J600GFDDU1ASA1_CP11674087_CL14610700_QB21560358_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۱۷:۰۸ ق٫ظ 14.68MB
BL_J600GFDDU1ASA2_CL14610700_QB21705881_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۱۷:۰۵ ق٫ظ 1.03MB
AP_J600GFDDU1ASA2_CL14610700_QB21705881_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۱۵:۴۳ ق٫ظ 2.14GB
CSC_OMC_OLM_J600GOLM3BSD1_CL15711080_QB22975025_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۰۷:۰۴ ق٫ظ 111.72MB
CP_J600GDXU3BSD1_CP12322659_CL15711080_QB22975025_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۰۶:۴۱ ق٫ظ 18.29MB
BL_J600GDXU3BSD1_CL15711080_QB22975025_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۰۶:۳۸ ق٫ظ 1.04MB
AP_J600GDXU3BSD1_CL15711080_QB22975025_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۷:۰۵:۰۷ ق٫ظ 2.25GB
CSC_OMC_OEM_J600FOEM3BSCA_CL15711080_QB22895919_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۶:۵۳:۱۳ ق٫ظ 59.68MB
CP_J600FXXU3BSCA_CP12282204_CL15711080_QB22895919_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۶:۵۳:۰۱ ق٫ظ 18.29MB
BL_J600FXXU3BSCA_CL15711080_QB22895919_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۶:۵۲:۵۷ ق٫ظ 1.04MB
AP_J600FXXU3BSCA_CL15711080_QB22895919_REV00_user_low_ship_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۶:۵۲:۲۵ ق٫ظ 2.23GB
COMBINATION_FAC_FA80_J600GDXU2ARF5_FAC_CL13467946_QB18714427_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۵:۰۱:۴۲ ب٫ظ 669.78MB
COMBINATION_FAC_FA80_J600FNXU3ARH5_FAC_CL13467946_QB19400631_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۴:۵۵:۴۵ ب٫ظ 622.65MB
CSC_OMC_KOO_J600NKOO2ARK1_CL14753953_QB20591345_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۳:۵۲:۴۱ ب٫ظ 17.72MB
CP_J600NKOU2ARK1_CP11188132_CL14753953_QB20591345_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۳:۵۲:۳۴ ب٫ظ 18.19MB
BL_J600NKOU2ARK1_CL14753953_QB20591345_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۳:۵۲:۲۹ ب٫ظ 1.03MB
AP_J600NKOU2ARK1_CL14753953_QB20591345_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۳:۵۲:۲۵ ب٫ظ 2.06GB
CSC_OMC_LUC_J600LLUC2ARK1_CL14753953_QB20591957_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۳:۴۳:۴۶ ب٫ظ 19.38MB
CP_J600LKLU2ARK1_CP11188132_CL14753953_QB20591957_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۳:۴۳:۴۲ ب٫ظ 18.19MB
BL_J600LKLU2ARK1_CL14753953_QB20591957_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۳:۴۳:۴۰ ب٫ظ 1.03MB
CSC_OMC_OLO_J610GOLO1ARL3_CL14556779_QB21241481_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰۳:۲۷:۲۰ ق٫ظ 127.24MB
CP_J610GUBU1ARL2_CP11382561_CL14556779_QB21052203_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰۳:۲۶:۵۴ ق٫ظ 34.83MB
BL_J610GUBU1ASA5_CL14556779_QB21688529_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰۳:۲۶:۴۷ ق٫ظ 15.13MB
AP_J610GUBU1ASA5_CL14556779_QB21688529_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰۳:۲۱:۴۶ ق٫ظ 2.26GB
CSC_OMC_OJM_J610FOJM1ASA2_CL15261966_QB21685103_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰۳:۱۱:۳۳ ق٫ظ 87.71MB
CP_J610FXXU1ARL2_CP11356069_CL14556779_QB20922107_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰۳:۱۱:۰۰ ق٫ظ 34.85MB
BL_J610FXXU1ASA3_CL14556779_QB21665140_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰۳:۱۰:۵۳ ق٫ظ 15.14MB
COMBINATION_OLC_FA70_J730GMDXU5ARI1_OLC5ARI1_CL12861601_QB19687471_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۸:۰۰:۳۷ ق٫ظ 488.65MB
CSC_OMC_OYM_G975U1OYM1ASD3_CL15672595_QB22920580_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۷:۳۲:۱۹ ق٫ظ 67.19MB
CP_G975U1UEU1ASD3_CP12295151_CL15672595_QB22920580_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۷:۳۲:۰۵ ق٫ظ 41.69MB
BL_G975U1UEU1ASD3_CL15672595_QB22920580_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۷:۳۱:۵۷ ق٫ظ 42.52MB
AP_G975U1UEU1ASD3_CL15672595_QB22920580_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۶:۵۲:۲۶ ق٫ظ 4.01GB
CSC_UWT_G570MUWT4CSC2_CL14599408_QB22574649_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۶:۳۴:۲۴ ق٫ظ 143.53MB
CP_G570MUBS4CSC3_CP12149874_CL15608967_QB22573145_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۶:۳۳:۵۴ ق٫ظ 13.22MB
BL_G570MUBS4CSC2_CL14263629_QB22485915_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۶:۳۳:۵۲ ق٫ظ 1.10MB
AP_G570MUBS4CSC2_CL14263629_QB22485915_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۶:۳۱:۳۸ ق٫ظ 1.89GB
CSC_OMC_OXM_J600FNOXM3ASC1_CL15313386_QB22378858_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۶:۲۲:۳۷ ق٫ظ 177.94MB
CP_J600FXXU3ASA1_CP11642233_CL15236602_QB21619399_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۶:۲۱:۴۷ ق٫ظ 14.61MB
BL_J600FNXXU3ASC1_CL15313386_QB22378858_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۶:۲۱:۴۵ ق٫ظ 1.03MB
AP_J600FNXXU3ASC1_CL15313386_QB22378858_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۶:۰۸:۴۴ ق٫ظ 2.15GB
CSC_OYM_J727UOYM5BSC2_CL14372886_QB22682619_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۵:۵۹:۱۹ ق٫ظ 83.21MB
CP_J727UUES5BSC2_CP12190944_CL14372886_QB22682619_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۵:۵۹:۰۲ ق٫ظ 14.03MB
BL_J727UUES5BSC2_CL14372886_QB22682619_REV01_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۵:۵۸:۵۷ ق٫ظ 1.05MB
AP_J727UUES5BSC2_CL14372886_QB22682619_REV01_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۵:۵۶:۴۲ ق٫ظ 1.61GB
CSC_OMC_OYM_J337UOYM3ASC2_CL14896328_QB22682650_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۵:۴۹:۳۵ ق٫ظ 52.96MB
CP_J337UUES3ASC2_CP12190942_CL14896328_QB22682650_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۵:۴۹:۲۴ ق٫ظ 13.33MB
BL_J337UUES3ASC2_CL14896328_QB22682650_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۵:۴۹:۲۲ ق٫ظ 1.11MB
AP_J337UUES3ASC2_CL14896328_QB22682650_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۵:۲۶:۱۳ ق٫ظ 1.73GB
AP_J610FXXU1ASA3_CL14556779_QB21665140_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۵:۰۰:۲۷ ب٫ظ 2.34GB
CSC_OMC_OXM_J610FNOXM1ASB3_CL14556779_QB22276391_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۴:۴۳:۰۷ ب٫ظ 208.51MB
CP_J610FNXXU1ARL1_CP11400934_CL14556779_QB21121998_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۴:۴۲:۲۴ ب٫ظ 34.82MB
BL_J610FNXXU1ASB3_CL14556779_QB22276391_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۴:۴۲:۱۵ ب٫ظ 15.13MB
AP_J610FNXXU1ASB3_CL14556779_QB22276391_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۴:۳۹:۰۴ ب٫ظ 2.24GB
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU8ASB1_FAC8ASB1_CL15416889_QB22064013_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۴:۱۵:۰۰ ب٫ظ 484.80MB
CSC_OMC_OJM_J600FOJM3ASA1_CL15236602_QB21619362_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۴:۱۳:۰۰ ب٫ظ 71.03MB
CP_J600FXXU3ASA1_CP11642233_CL15236602_QB21619399_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۴:۱۲:۴۵ ب٫ظ 14.61MB
BL_J600FXXU3ASA1_CL15236602_QB21619362_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۴:۱۲:۴۳ ب٫ظ 1.03MB
AP_J600FXXU3ASA1_CL15236602_QB21619362_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۴:۱۰:۵۹ ب٫ظ 2.00GB
CSC_OMC_ODX_J600FNODX1ARE8_CL13638780_QB18192330_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۴:۰۰:۴۳ ب٫ظ 177.84MB
CP_J600FXXU1ARE6_CP9697435_CL13456919_QB18136855_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۴:۰۰:۰۶ ب٫ظ 14.61MB
BL_J600FNXXU1ARE8_CL13500811_QB18178080_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۳:۵۹:۵۲ ب٫ظ 1.03MB
AP_J600FNXXU1ARE8_CL13500811_QB18178080_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۳:۵۰:۱۱ ب٫ظ 2.08GB
USERDATA_TMB_G975USQU1ASD3_CL15672595_QB22920225_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۳:۳۸:۱۷ ب٫ظ 568.41MB
CSC_OMC_OYN_G975UOYN1ASD3_CL15672595_QB22920225_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۳:۳۶:۰۳ ب٫ظ 104.77MB
CP_G975USQU1ASD3_CP12294972_CL15672595_QB22920225_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۳:۳۵:۳۹ ب٫ظ 41.88MB
COMBINATION_FAC_FA60_A520FXXU8ASB1_FAC8ASB1_CL15416889_QB22064013_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۳:۳۵:۲۹ ب٫ظ 614.73MB
BL_G975USQU1ASD3_CL15672595_QB22920225_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۳:۳۵:۱۴ ب٫ظ 42.83MB
AP_G975USQU1ASD3_CL15672595_QB22920225_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۱:۳۳:۴۷ ب٫ظ 3.85GB
CSC_CHC_G1600CHC1ARF2_CL13793217_QB18534658_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۲:۲۵:۳۷ ب٫ظ 54.38MB
CP_G1600ZCU1ARF2_CL13793217_QB18534658_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۲:۲۵:۲۵ ب٫ظ 31.04MB
BL_G1600ZCU1ARF2_CL13793217_QB18534658_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۲:۲۵:۱۹ ب٫ظ 7.35MB
AP_G1600ZCU1ARF2_CL13793217_QB18534658_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۲:۱۲:۱۰ ب٫ظ 1012.09MB
CSC_OMC_SPT_A600PSPT2ARL5_CL15065970_QB21318335_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۱:۵۵:۵۳ ق٫ظ 39.32MB
CP_A600PVPU2ARL5_CP11558839_CL15065970_QB21318335_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۱:۵۵:۴۵ ق٫ظ 21.24MB
BL_A600PVPU2ARL5_CL15065970_QB21318335_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۱:۵۵:۴۱ ق٫ظ 1.45MB
AP_A600PVPU2ARL5_CL15065970_QB21318335_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۱:۴۲:۳۸ ق٫ظ 2.48GB
CSC_OMC_SPT_A600PSPT1ARI1_CL14438492_QB19869811_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۱:۳۳:۰۲ ق٫ظ 39.25MB
CP_A600PVPU1ARI1_CP10807040_CL14438492_QB19869811_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۱:۳۲:۵۴ ق٫ظ 21.20MB
BL_A600PVPU1ARI1_CL14438492_QB19869811_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۱:۳۲:۵۰ ق٫ظ 1.45MB
AP_A600PVPU1ARI1_CL14438492_QB19869811_REV00_user_low_ship_meta.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۱:۱۹:۵۹ ق٫ظ 2.47GB
COMBINATION_FAC_FA80_A600FNXXU2ARF3_FACFAC_CL13491244_QB18744847_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۱:۰۶:۵۷ ق٫ظ 706.92MB
COMBINATION_FAC_FA80_A600FNXXU1ARI3_FACFAC_CL13491244_QB19784739_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۰:۵۷:۱۳ ق٫ظ 706.79MB
COMBINATION_FAC_FA80_A600AUCU3ASB1_FACFAC_CL14162109_QB21857079_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۰:۲۰:۵۹ ق٫ظ 820.10MB
COMBINATION_FAC_FA80_A600AUCU1ARH3_FACFAC_CL14162109_QB19445647_REV00_user_mid_noship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۴:۲۶ ق٫ظ 818.78MB
CSC_OMC_ODM_A600GODM4BSD1_CL15618521_QB22964409_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۰۴:۰۵:۲۹ ق٫ظ 100.37MB
CP_A600GDXU4BSC3_CP12116188_CL15578337_QB22475783_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۰۴:۰۵:۰۷ ق٫ظ 16.20MB
BL_A600GDXU4BSD1_CL15618521_QB22964409_REV00_user_low_ship.tar.rar ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۰۴:۰۵:۰۴ ق٫ظ 1.04MB